2005-12-15 / News


Tea time Olivia Darezzo and Naomi Pajarillo took their fuzzy friends to the Teddy Bear Tea on Saturday at the Bay Voyage restaurant. Photo by Andrea vonHohenleiten Tea time Olivia Darezzo and Naomi Pajarillo took their fuzzy friends to the Teddy Bear Tea on Saturday at the Bay Voyage restaurant. Photo by Andrea vonHohenleiten

Return to top